لیست اخبار صفحه :1
کسب قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسابقات فوتبال روی میزی
دانشجویان بر مدار مدال های رنگی

کسب قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مسابقات فوتبال روی میزی

تیم دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی ایران بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتبال روی میزی منطقه 10 وزارت بهداشت ایستاد. همچنین دو مدال ارزشمند دانشجویان دانشگاه نیز در مسابقات تیراندازی کسب کردند و در مسابقات شنا منطقه 10 وزارت بهداشت نیز دو مدال برنز از سوی دانشجویان دختر کسب شد.

حمایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای افزایش خوابگاه های دانشجویی

حمایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای افزایش خوابگاه های دانشجویی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برحمایت همه جانبه برای افزایش خوابگاه های دانشجویی به خصوص دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد و گفت: براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به حمایت از طرح های خوابگاهی دانشجویان در دانشگاه ها به خصوص دانشجویان متاهل است.