لیست اخبار صفحه :1
ارائه دو و نیم میلیون خدمت آزمایشگاهی در مجتمع رسول دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارائه دو و نیم میلیون خدمت آزمایشگاهی در مجتمع رسول دانشگاه علوم پزشکی ایران

دو و نیم میلیون خدمت آزمایشگاهی در مجتمع حضرت رسول دانشگاه علوم پزشکی ایران به چهار هزار مراجعه کننده ارائه شد و آمادگی ارجاع نمونه از آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی به آزمایشگاه این بیمارستان وجود دارد.